Friesland.
Schoon.
Gezond.
Kansrijk.
Netwerk.
Verdieping.
Resultaat.
Water.
Land.
Evenwicht.
Lokaal ontwikkelen.
Internationaal inzetten.

Samenwerking creëert een dynamisch netwerk. Hierin delen ondernemers, overheid en onderwijs hun specifieke kennis, hun kansrijke ideeën en hun rijke ervaring.

Wij verbinden de krachten van Friesland.

De bijzondere voorsprong die deze regio heeft, willen we versterken en uitbouwen. Door deze cyclus steeds effectiever te doorlopen geeft Friesland antwoorden op de urgenties van de toekomst. Het IPF inspireert deze cyclus.

signaleren, stimuleren, verbinden, signaleren, stimuleren, verbinden, signaleren, stimuleren, verbinden, signaleren, stimuleren, verbinden,

Signaleren

Om te beginnen koppelt het IPF haar onafhankelijkheid aan een helicopterview. Samen met vertegenwoordigers van ondernemingen, onderwijs en overheden signaleren en agenderen wij de economische kansen, urgenties en noodzakelijke voorwaarden voor de regio. Deze agenderen wij bestuurlijk in de triple helix (overheid, ondernemingen, onderwijs), we benoemen de gewenste doelen en acties voor de regio en we hebben het vertrouwen om elkaar op de verantwoordelijkheden aan te spreken.

Stimuleren

Vanuit de lopende ontwikkelingen kunnen we in overleg versterken, verbinden en interveniëren. Bijvoorbeeld door nieuwe partijen te betrekken of de focus te verhelderen. Dit kan binnen het ecosysteem zoals bij kansrijke, cross sectorale verbanden, maar ook verbindingen naar nationale of internationale agenda’s en partners. Het IPF kan derhalve worden beschouwd als een ‘ruimtemaker’ met een visie van top-down en een praktijk van bottom-up.

Verbinden

Het IPF eigent zich geen enkel initiatief toe. Deze laten wij bij de betrokken partijen en gevormde coalities. Zo positioneert het IPF zich als dienend ten opzichte van gezamenlijke missie en ecosysteem. Deze rollen vervullen wij vanuit een volledig neutrale positie: het IPF organiseert coalities vanuit een netwerkgedachte. Daarnaast zorgt het IPF voor het communiceren en inzichtelijk maken van deze verbindingen en is hiermee het platform waarop de Friese economie zich verbindt en met elkaar wordt verbonden.

Succesvolle verbindingen

Friesland heeft potentie. Er is ruimte voor kansrijke initiatieven met aanwezige kwaliteiten. Hiermee wordt gestreefd naar een Region of Prosperity. Met een schoon Friesland: gezond, gifvrij en circulair. Met zorgzaam Friesland: verbonden met mienskip én wereld om ons heen. Met een Friesland dat substantieel bijdraagt aan de zeventien Sustainable Development Goals.

Met een goed leven voor huidige en toekomstige generaties. Op één belangrijke voorwaarde: samenwerken. Kwaliteiten vinden in elkaar. Verbanden aangaan.
Over de grens van jezelf kijken. Vandaar: “Vooruitgang zit in elkaar vinden”.

De IPF-activiteiten leiden tot een groot aantal interessante initiatieven die zo snel mogelijk zelfstandig functioneren.

Nieuwe zakelijk directeur

We zijn erg verheugd dat Hendrikus Venema per 1 juni onze directie komt versterken als zakelijk directeur. Als netwerk hebben we vol ambitie gebouwd aan een ambitieus samenwerkingsverband en een krachtig ecosysteem. Dit heeft geresulteerd in een toekomstgerichte agenda die Friesland sterker zal maken. Niet alleen binnen Friesland, maar ook daarbuiten. In de komende jaren zal daarvoor de stichting verder door ontwikkelen om zo nog meer impact te maken. Met de komst van Hendrikus wordt de slagkracht van het IPF verder versterkt.

Noord-Nederland komt in een circulaire versnelling

De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van schaarse grondstoffen wordt diep in de maatschappij gevoeld. Bedrijven staan onder hoge druk met een stagnerende aanvoer van materialen en personeelskrapte. Het moet en kan echt anders. In de transitie naar een circulaire economie ligt de oplossing.

De hamvraag is: “Hoe brengen we daar versnelling in, in Noord-Nederland?” Onder de projectparaplu ‘Noord-Nederland verdient Circulair’ werken 20 noordelijke en landelijke partijen samen om het antwoord op die vraag te formuleren én te realiseren. De betrokken partijen hun activiteiten beter op elkaar af en regionaal goed werkende activiteiten over alle drie de provincies uitrollen. Door dit versterkte ecosysteem helpen zij gezamenlijk het midden- en kleinbedrijf (MKB) in Noord-Nederland om hun bedrijfsvoering, producten en dienstverlening circulair te maken.” Meer informatie over het project is hier te vinden.

Nieuwe podcast Boven het Maaiveld

In deze podcast van de Leeuwarder Courant, Founded in Friesland en Ynbusiness gaat host Marijke Roskam in gesprek met én over startups en scale-ups uit Friesland. Wat drijft hen, wat is hun verhaal? Blijf op de hoogte van de laatste aflevering door je te abonneren via https://spoti.fi/3sluFcY.

Startup Visa Noord-Oost Nederland

Friesland, Overijssel en Groningen bundelen hun krachten om veelbelovende internationale startups aan te trekken. Met een speciaal visum krijgen talentvolle ondernemers en startups van buiten de EU een jaar lang begeleiding om zich in de noordoostelijke regio te vestigen en uit te groeien tot een succesvol bedrijf. Door een bijdrage uit het One Single Hub Fund kunnen Founded in Friesland, Novel-T en Founded in Groningen het oorspronkelijk Groningse programma uitbreiden naar Friesland en Overijssel.

Documentaire Founded in Friesland

Het Friese ecosysteem voor startups en scale-ups komt tot leven door innovatieve ondernemers, van startend talent tot gevestigd MKB. En het ecosysteem kan niet bestaan zonder de waardevolle ondersteuning van programma’s, opleidingen en support partners.

In de video volgt Founded in Friesland Friese ondernemers, laten we zien wat zij realiseren en wat hen elke dag opnieuw drijft. Wat ze inspireert om te gaan voor die volgende stap.

De vraag aan het einde van de docu omvat eigenlijk alles: ‘What is your next step?’. Founded in Friesland staat klaar om je te helpen met antwoorden op die vraag; een ecosysteem waarin er altijd een persoon of organisatie is die jou kan én wil helpen met je volgende stap.

Samen werken aan Friese veerkracht

Welke kennis is nodig om de regionale opgaven in Friesland de komende tijd het hoofd te bieden? Diverse partijen uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid gaven hun visie op regionaal-economische ontwikkeling. De inbreng is opgetekend i.s.m. het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Lees de vraagverkenning op de website van het FSP

Techniek-manifest Slimme Handen & Knappe Koppen

Voldoende technisch talent in Friesland. Hiertoe schreef een breed scala aan regionale partijen het manifest Slimme Handen & Knappe Koppen. Lees hier wat de ambities zijn en hoe deze waargemaakt worden: Techniek-manifest Slimme Handen & Knappe Koppen

MKB-Skillsbooster

Met het Techniek-manifest Slimme Handen & Knappe Koppen onder de arm werkt de regio samen met als doel een versnelling te realiseren in de transitie naar een skills-based arbeidsmarkt. Met de MKB-Skillsbooster wordt ingezet op persoonlijke groei en ontwikkeling van de ondernemer in het technische MKB. Meer informatie vindt u op de website van de MKB-Skillsbooster

Whitepaper NOM x Fundright

Een divers Noord-Nederlands startup-ecosysteem. Daar bouwt Founded in Friesland met Fundright aan, samen met NV NOM en Founded in Groningen. Uit dit Fundright traject ontstond het white paper ‘Het voordeel van de ander’ waarin je leest wat een organisatie, onderneming, team of investeerder vandaag kan doen om diversiteit en inclusie te bevorderen en waarom zij dat vooral zouden moeten doen. Klik hier om de white paper te downloaden.

Smart Industry Hub Noord

Via de Smart Industry Hub wordt de productie- en maakindustrie ondersteund op het gebied van digitalisering en Smart Industry. Het programma is opgezet als een menu, waarbij elke ondernemer de onderdelen kiest die voor hem of haar van toepassing zijn. Een Smart Factory Assessment is een van de eerste stappen, waarbij vastgesteld wordt hoe ver een bedrijf ten aanzien van Smart Industry staat en welke stappen gezet kunnen worden. Ynbusiness neemt de assessments in Friesland af.

Lees meer over dit project op de website van de Smart Industry Hub Noord

De Uitkijkers

Met dit platform voor toekomstperspectieven verkent de regio vol optimisme innovatieve ontwikkelrichtingen ten behoeve van mens, natuur en economie. Bekijk het actuele programma op de website van De Uitkijkers

Het Knooppunt

Eén plek waar bedrijfsleven en onderwijs samenkomen. Op deze ontmoetingsplek in Heerenveen wordt samengewerkt aan het stimuleren van ondernemerschap, ondernemend gedrag en het op de kaart zetten van de regio als ondernemingsplek. Meer informatie vindt u op de website van Het Knooppunt

Startup in Residence Noord-Nederland

Noord-Nederland gaat samen met startups maatschappelijke uitdagingen te lijf. Met het Startup in Residence programma creëren Noordelijke overheden en kennisinstellingen ruimte voor innovatieve en creatieve ideeën. Bekijk alle uitdagingen op de website van Startup in Residence

Toerisme Collectief Friesland

Samen werken aan samenwerken. Gastvrijheidsondernemers, kennisinstellingen en overheden hebben zich verenigd met als doel de Friese recreatie- en toerismesector verder te professionaliseren en tegelijkertijd innovatiever te maken. Meer informatie vindt u op de website van TCF