Friesland.
Schoon.
Gezond.
Kansrijk.
Netwerk.
Verdieping.
Resultaat.
Water.
Land.
Evenwicht.
Lokaal ontwikkelen.
Internationaal inzetten.

Samenwerking creëert een dynamisch netwerk. Hierin delen ondernemers, overheid en onderwijs hun specifieke kennis, hun kansrijke ideeën en hun rijke ervaring.

Wij verbinden de krachten van Friesland.

De bijzondere voorsprong die deze regio heeft, willen we versterken en uitbouwen. Door deze cyclus steeds effectiever te doorlopen geeft Friesland antwoorden op de urgenties van de toekomst. Het IPF inspireert deze cyclus.

Signaleren

Om te beginnen koppelt het IPF haar onafhankelijkheid aan een helicopterview. Samen met vertegenwoordigers van ondernemingen, onderwijs en overheden signaleren en agenderen wij de economische kansen, urgenties en noodzakelijke voorwaarden voor de regio. Deze agenderen wij bestuurlijk in de triple helix (overheid, ondernemingen, onderwijs), we benoemen de gewenste doelen en acties voor de regio en we hebben het vertrouwen om elkaar op de verantwoordelijkheden aan te spreken.

Stimuleren

Vanuit de lopende ontwikkelingen kunnen we in overleg versterken, verbinden en interveniëren. Bijvoorbeeld door nieuwe partijen te betrekken of de focus te verhelderen. Dit kan binnen het ecosysteem zoals bij kansrijke, cross sectorale verbanden, maar ook verbindingen naar nationale of internationale agenda’s en partners. Het IPF kan derhalve worden beschouwd als een ‘ruimtemaker’ met een visie van top-down en een praktijk van bottom-up.

Verbinden

Het IPF eigent zich geen enkel initiatief toe. Deze laten wij bij de betrokken partijen en gevormde coalities. Zo positioneert het IPF zich als dienend ten opzichte van gezamenlijke missie en ecosysteem. Deze rollen vervullen wij vanuit een volledig neutrale positie: het IPF organiseert coalities vanuit een netwerkgedachte. Daarnaast zorgt het IPF voor het communiceren en inzichtelijk maken van deze verbindingen en is hiermee het platform waarop de Friese economie zich verbindt en met elkaar wordt verbonden.

Nieuws

Jaarplan 2023

Innovatiepact Fryslân (IPF) is hét economische samenwerkingsverband van Friese ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Als..

Ondertekening intentieverklaring Onderwijsakkoord Fryslân

Maandag 13 maart 2023 ondertekenden de bestuurders van onderwijsinstellingen NHL Stenden, Firda, Aeres, Hogeschool Van..

Recreatie & toerisme als medemogelijkmaker voor een gelukkig Fryslân

Recreatie & toerisme heeft een belangrijke rol als medemogelijkmaker op weg naar een gelukkig Fryslân…

Uitnodiging: Bijeenkomst Friesland als merk 20 maart 19.00 - 21.00

Friesland als merk! Ga je met ons in gesprek over het DNA van Friesland? Uitnodiging..

Finale Enterprijs: Wie wordt de beste Friese studentondernemer van 2023?

Wie wordt uitgeroepen tot beste Friese studentondernemer van 2023? Tijdens de finale van Enterprijs op..

Noord-Nederland gaat samen met startups maatschappelijke uitdagingen te lijf

De inschrijving voor de derde editie van Startup in Residence Noord-Nederland is vandaag van start..

Nieuwe Zakelijk Directeur

Hendrikus Venema start als Zakelijk Directeur bij Innovatiepact Fryslân  Op 1 juni gaat Hendrikus Venema..

Noord-Nederland komt in een circulaire versnelling

De gestapelde problematiek van stikstof, CO2, druk op biodiversiteit en klimaat, en gebruik van schaarse..

Nieuwe podcast Boven het Maaiveld

In deze podcast van de Leeuwarder Courant, Founded in Friesland en Ynbusiness gaat host Marijke..

Startup Visa Noord-Oost Nederland

Friesland, Overijssel en Groningen bundelen hun krachten om veelbelovende internationale startups aan te trekken. Met..

Ecosysteem

Innovatiepact Fryslân is een ecosysteem van ondernemers, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Friesland. Gezamenlijk voeren zij diverse aanjaag- en uitvoeringsprogramma’s uit.

YnBusiness

Geeft een duurzaam impuls aan het bevorderen van het innovatief en ondernemend vermogen van het Friese MKB. YnBusiness zorgt voor eerstelijnsadvies op het gebied van financiering, innovatie, bedrijfsvoering, internationalisering en ondernemerschap.

Founded in Friesland

Is er voor start-ups en scale-ups met programma’s op het gebied van talent, markt, kapitaal en technologie voorziet het in kennis, inspiratie en verbinding met de juiste partners. Hiervoor zijn er diverse programma’s ondergebracht onder de paraplu van Founded in Friesland.

Toerisme Alliantie Fryslân

Is een triple helix netwerk dat als ‘buitenboordmotor’ innovaties aanjaagt in de gastvrijheidssector, voor, door én met; ondernemers, onderwijs en overheden. Daarnaast zijn er drie ontwikkel- en uitvoeringsprogramma’s: Vitale Logiesaccommodaties, Dagrecreatieve Netwerken en Slimme Groei/Toerisme Challenge.

EuropaPact Fryslân

Zorgt ervoor dat Europese kansen en projecten uit de regio bij elkaar komen om Fryslân beter in Europa te positioneren. Het programma heeft de ambitie om als katalysator € 130 miljoen aan Europese gelden (2021-2027) naar de regio te trekken.

WRK.frl/

Is een arbeidsmarktprogramma dat ervoor zorgt dat ondernemers zichtbaar worden voor talent via een digitaal platform. Daarnaast zet het in op talentontwikkeling, uitwisseling en events.

De Uitkijkers

Is een platform voor toekomstperspectieven. Het is hét dialoogprogramma waar mensen met elkaar in gesprek gaan over de brede welvaart in een soft-space omgeving. Oftewel een plek om vrijuit te spreken over de toekomst (2050) vanuit de inhoud, zonder belangen. Om zo te komen tot een gezamenlijk perspectief waar we in Fryslân aan willen werken.

Dutch Design Meets Technology

Is een jaarlijks event voor, door en met de hightechindustrie en studenten die samen werken aan circulaire ontwerpopgaves. Zo verbinden we jong talent (industrieel ontwerp talent) met de hightechindustrie.

Dorp

Is een event waar jongeren samen werken aan een duurzamere wereld naar een circulaire economie. Hier bedenken en ontwikkelen jongeren in opdracht van bedrijven en overheden duurzame projecten die ook nog eens meteen in het veld worden getest. Innovatie op locatie.

Friese Kansen

IPF is verbonden aan Friese Kansen. Eén keer in de twee jaar gaan bestuurders uit het bedrijfsleven, overheid en onderwijs naar Vlieland om in een ‘pressure cooker’ initiatieven te ontwikkelen die van groot belang kunnen zijn voor de regio.