Noordwest-Europa. De Blue Delta. Met hierin Friesland. Al miljoenen jaren een uniek gebied. Een natuurlijk en dynamisch evenwicht van water en laagland.

 

DE FRIESE ECONOMISCHE MISSIE

Gezond en schoon Fryslân

Rijk voedsel uit een gezonde bodem

De wereldbevolking bedraagt meer dan 7 miljard mensen. Zij moeten elke dag eten en drinken. Het ideaal: iedereen krijgt voldoende. Hieraan kan de Blue Delta bijdragen. Hier heeft de combi van water en vruchtbaar land altijd gezorgd voor gezonde voedselproductie en onderscheidende kennis in wereldvoedselvraagstukken.

Kennis van bodem, water en voedsel, zo ook van nieuwe technologieën geven Friesland de basis om structureel aan deze missie te werken en deze kennis te richten op de Sustainable Development Goals. Zo draagt Friesland bij aan het belang van voedsel als bron voor de gezondheid van de wereld. En zo ontwikkelt Friesland zich duurzaam economisch én in haar bijdrage aan de wereldvraagstukken.

Water als schone levensbron

Wereldwijd is water een onmisbare levensbron. Een belang dat sterk zal toenemen. In de Blue Delta heeft water altijd het leven bepaald. Zout water. Zoet water. Wassend water waartegen men zich altijd moest beschermen. Drinkwater wat iedereen kon worden geboden. Vaarwater voor vervoer en vermaak.

De onbegrensde kennis van water die hieruit voortvloeit, biedt overal ter wereld oplossingen voor de sterk toenemende vraag. Met een aantal mondiaal onderscheidende niches en kennisnetwerken heeft Friesland een sterke, duurzame positie om cross sectorale oplossingen te ontwikkelen, deze op te schalen en te delen met de wereld.

Circulaire leven en werken

Wat is het doel van circulaire economie? Ons idee: toewerken naar een bloeiende samenleving met zelfherstellende en opnieuw te gebruiken capaciteiten van onze aarde. Door haar egalitaire en verbonden samenleving kan Friesland deze transitie doormaken. Het web van activiteiten waarin iedereen kan meedoen, zorgt voor een noodzakelijke verbinding tussen technologische en maatschappelijke innovatie.

Deze verbinding maakt Friesland het ideale proefgebied om circulair te leven, te werken en te vernieuwen. Op allerlei plekken is deze energie al lang voelbaar zoals bij hoogtechnologische bedrijven in de agrarische sector, bij bouwbedrijven, woningcorporaties, zorginstellingen, overheden en de honderden burgerinitiatieven die Friesland rijk is. En zo kunnen we aan deze missie voldoen.

Onderzoek wijst uit dat Friesland vooroploopt in het ervaren van geluk, tevredenheid en gezondheid van haar inwoners. Er is groot vertrouwen in instituties en sterk gevoel van veiligheid. De ruimte en het landschap worden met 7,7 het hoogst gewaardeerd, dit in nauwe relatie met schone lucht. De basis van een brede welvaart is hier sterk.

Wereldspeler

Wereldspeler blijven. Hierop is de langetermijnstrategie van deze clusters afgestemd. Door kennisagenda’s. Door research & developmentagenda’s. Door mondiale marktontwikkelingen. En door state of the art hotspots. Hiermee hebben deze clusters grote aantrekkingskracht op jong talent en zijn ze het toekomstige kapitaal van Friesland.

Vitale regio

Deze vijf clusters zitten ingebed in een vitale regio met een krachtig MKB, de economische basis van Friesland. Het MKB draagt optimaal bij aan de leefbaarheid van de regio dankzij de gastvrijheidseconomie en de zich snel aanpassende verzorgende economie (o.a. detailhandel, zorgsystemen, mobiliteit, nutsvoorzieningen).

Ruimte

Deze economie is succesvol waar het wonen en leven hoge kwaliteit kent. Een omgeving waar ruimte is: om te wonen, om schoon te ademen, om te bewegen, te sporten en te ontmoeten. Maar ook ruimte om te denken, om de toekomst open met elkaar te bespreken en om haar dynamisch culturele activiteiten te beleven. Die ruimte maakt regio van brede welvaart mogelijk en is voor iedereen die kiest voor een duurzame toekomst.

Dankzij de eeuwige strijd met het water is in Friesland een sterk economisch systeem ontwikkeld. Kenmerken: snelle verbindingen, actiegerichte houding, ruimte voor het experiment, oprechte samenwerking en een cultuur van betrokkenheid, betrouwbaarheid, loyaliteit. Met zorg voor de ander én voor volgende generaties.

In deze samenleving is een sterk organiserend vermogen ontstaan tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. In overleg worden grote thema’s en opgaves aan elkaar verbonden en afgestemd. Vervolgens wordt bij de uitvoering vertrouwd op de energie van autonome bedrijven en instituties. Zo verbinden zij zich met elkaar aan de overstijgende, gemeenschappelijke opgaven en ontstaat een dynamisch netwerk van samenwerken en verbinden.

Clusters

Binnen dit ecosysteem onderscheiden zich 5 economische clusters van wereldklasse die nauw verbonden zijn met de Blue Delta clusters.

Watertechnologie Watertechnologie
AgriFood AgriFood
Hightechsystems & Materials Hightechsystems & Materials
Maritieme Technologie Maritieme Technologie
Circulair Plastics Circulair Plastics