058 - 7601900 info@ipf.frl

Doelstelling
Innovatiepact Fryslân heeft ten doel het versterken van de samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs en overheden om het Friese innovatie- en ondernemerschapsklimaat te versterken. Zo werken wij toe naar een innovatief ecosysteem dat is ingebed in een vitale en dynamische maatschappij waarbij vernieuwing gevoed wordt vanuit de gemeenschap.

Het team van het IPF ziet de stimulering van het Friese ecosysteem als haar kerntaak. Door in uiteenlopende coalitieverbanden bredere maatschappelijk vraagstukken en sectoroverstijgende uitdagingen het hoofd te bieden, streven wij naar een krachtige regio die duurzaam en inclusief van aard is. De uitvoeringsorganisatie doet dit belangeloos en is daarbij altijd neutraal tussen de partijen die samen het Friese innovatieve ecosysteem versterken en vergroten.

Hoe doen we dat?
Het IPF heeft haar basis liggen in het strategische platform waar de triple helix van Fryslân elkaar bestuurlijk ontmoet. Aan deze tafel worden strategische thema’s geagendeerd en spreken partijen met elkaar over gewenste interventies, waarbij iedere deelnemer vanuit haar verantwoordelijkheid bijdraagt. Zo worden nieuwe ideeën geboren en bestaande ideeën groter gemaakt.

Het team van het IPF is gericht op de kracht van coalities in dit ecosysteem en fungeert daarmee als olie in het systeem. Daarbij heeft zij als hoofdtaak om te agenderen, inspireren, verbindingen tussen partners te leggen of te verbreden. Daarnaast is een voorname taak van het IPF het Friese ecosysteem als geheel verder zichtbaar te maken, zowel binnen het ecosysteem als daar buiten.